Skip to content

Ferretti 731 W06 (Sold)

Ferretti 731 W06 (Sold)

Ferretti 731 W06

uri_mh1609144939851
2007Ferretti W14-02
2007Ferretti W14-03
2007Ferretti W14-04
2007Ferretti W14-06
2007Ferretti W14-07
2007Ferretti W14-08
2007Ferretti W14-05
2007Ferretti W14-10
2007Ferretti W14-09
2007Ferretti W14-17
2007Ferretti W14-11
2007Ferretti W14-16
2007Ferretti W14-12
2007Ferretti W14-13
2007Ferretti W14-14
2007Ferretti W14-18
2007Ferretti W14-15
uri_mh1609144939851 2007Ferretti W14-02 2007Ferretti W14-03 2007Ferretti W14-04 2007Ferretti W14-06 2007Ferretti W14-07 2007Ferretti W14-08 2007Ferretti W14-05 2007Ferretti W14-10 2007Ferretti W14-09 2007Ferretti W14-17 2007Ferretti W14-11 2007Ferretti W14-16 2007Ferretti W14-12 2007Ferretti W14-13 2007Ferretti W14-14 2007Ferretti W14-18 2007Ferretti W14-15

USD 1,100,000

(HKD 8527000

船只编号 2020

制造年份

2007

发动机

Twin MAN x 1,528h

总长度 (英呎)

22.68米 (74.4尺)

发动机时数

--

宽度

5.80米 (19尺)

发电机

--

船舱

4 房 & 1 船員房

发电机时数

--

卫生间

4 洗手间 & 1 船员洗手间

最高航速

30 节

燃油容量

--

最高载客量

30 人

水箱容量

--

地点

香港

视频

虚拟实境

船只特色 

一般资讯 

机件资讯 

电子仪器 

内部设备 

外部设备 

敬请注意 

永中游艇力求提供有关船只的详细资讯,但不能保证资讯绝对准确,也不能保证船只的实际状况。买方应委任其代理人或检察员验证买方希望查核的详细资讯。此船只可能会提前出售、取消出售,或变更价格,有关情况恕不另行通知。

Open chat
Thank you for contacting Sunshine Yachting, how may I help you?