Skip to content

Ferretti 731

Ferretti 731

Ferretti 731

WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.35 PM-2
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.35 PM
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.36 PM
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.37 PM
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.33 PM
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.32 PM-2
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.32 PM
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.29 PM-3
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.33 PM-2
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.31 PM
WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.35 PM-2 WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.35 PM WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.36 PM WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.37 PM WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.33 PM WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.32 PM-2 WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.32 PM WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.29 PM-3 WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.33 PM-2 WhatsApp Image 2024-03-08 at 2.07.31 PM

USD 1480000

(HKD 11580000

船只编号 2020

制造年份

2007

发动机

Twin MAN x 1,528h

总长度 (英呎)

22.68米 (74.4尺)

发动机时数

1,500 小时

宽度

5.80米 (19尺)

发电机

3,000 小时

船舱

4 房 & 1 船員房

发电机时数

--

卫生间

4 洗手间 & 1 船员洗手间

最高航速

30 节

燃油容量

--

最高载客量

30 人

水箱容量

--

地点

菲律宾

视频

虚拟实境

船只特色 

一般资讯 

机件资讯 

电子仪器 

内部设备 

外部设备 

敬请注意 

永中游艇力求提供有关船只的详细资讯,但不能保证资讯绝对准确,也不能保证船只的实际状况。买方应委任其代理人或检察员验证买方希望查核的详细资讯。此船只可能会提前出售、取消出售,或变更价格,有关情况恕不另行通知。

Open chat
Thank you for contacting Sunshine Yachting, how may I help you?