Skip to content

Azimut 64 ( Sold )

Azimut 64 ( Sold )

Azimut 64

IMG-20210929-WA0014
IMG-20210929-WA0011
IMG-20210929-WA0009
IMG-20210929-WA0006
IMG-20210929-WA0004
IMG-20210929-WA0012
IMG-20210929-WA0005
IMG-20210929-WA0003
IMG-20210929-WA0008 (1)
IMG-20210929-WA0023
IMG-20210929-WA0022
IMG-20210929-WA0015
IMG-20210929-WA0025
IMG-20210929-WA0020
IMG-20210929-WA0026
IMG-20210929-WA0017
IMG-20210929-WA0018
IMG-20210929-WA0027
IMG-20210929-WA0030
IMG-20210929-WA0007
IMG-20210929-WA0016
IMG-20210929-WA0019
IMG-20210929-WA0028
IMG-20210929-WA0021
IMG-20210929-WA0024
IMG-20210929-WA0014 IMG-20210929-WA0011 IMG-20210929-WA0009 IMG-20210929-WA0006 IMG-20210929-WA0004 IMG-20210929-WA0012 IMG-20210929-WA0005 IMG-20210929-WA0003 IMG-20210929-WA0008 (1) IMG-20210929-WA0023 IMG-20210929-WA0022 IMG-20210929-WA0015 IMG-20210929-WA0025 IMG-20210929-WA0020 IMG-20210929-WA0026 IMG-20210929-WA0017 IMG-20210929-WA0018 IMG-20210929-WA0027 IMG-20210929-WA0030 IMG-20210929-WA0007 IMG-20210929-WA0016 IMG-20210929-WA0019 IMG-20210929-WA0028 IMG-20210929-WA0021 IMG-20210929-WA0024

USD 1130000

(HKD 8800000

船只编号 2114

制造年份

2013

发动机

2 x Caterpillar x 1150hp

总长度 (英呎)

20.15米 (66.1ft)

发动机时数

540 小时

宽度

5.21米 (17.1ft)

发电机

--

船舱

3 房

发电机时数

--

卫生间

3 洗手间

最高航速

32 节

燃油容量

--

最高载客量

--

水箱容量

--

地点

香港

视频

虚拟实境

船只特色 

一般资讯 

机件资讯 

电子仪器 

内部设备 

外部设备 

敬请注意 

永中游艇力求提供有关船只的详细资讯,但不能保证资讯绝对准确,也不能保证船只的实际状况。买方应委任其代理人或检察员验证买方希望查核的详细资讯。此船只可能会提前出售、取消出售,或变更价格,有关情况恕不另行通知。

Open chat
Thank you for contacting Sunshine Yachting, how may I help you?