Skip to content

Azimut 66

Azimut 66

Azimut 66

Screenshot 2021-08-30 at 9.14.14 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.16.32 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.14.34 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.16.07 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.16.16 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.14.24 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.05 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.14.46 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.14.58 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.41 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.49 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.59 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.14 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.25 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.15.33 AM
Screenshot 2021-08-30 at 9.14.14 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.16.32 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.14.34 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.16.07 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.16.16 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.14.24 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.05 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.14.46 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.14.58 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.41 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.49 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.59 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.14 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.25 AM Screenshot 2021-08-30 at 9.15.33 AM

USD 2380000

(HKD 18300000

船隻編號 2107

製造年份

2019

發動機

2 x Caterpillar x 1150hp

總長度 (英呎)

20.33米 (66.70呎)

發動機時數

左/右 417 小時

寬度

5.1米 (16.73呎)

發電機

--

船艙

--

發電機時數

1336 小時

洗手間

--

最高航速

--

燃油容量

--

最高載客量

30 人

水箱容量

--

地點

香港

短片

虛擬實境

船隻特色 

一般資訊 

機件資訊 

電子儀器 

內部設備 

外部設備 

敬請注意 

永中遊艇真誠地提供這艘船的詳細信息,但不能保證此信息的準確性,也不能保證船舶的狀況。 買方應指示其代理人或檢驗員檢查買方希望驗證的詳細信息。 該船可能會提前出售、價格變更或撤回,恕不另行通知。

Open chat
Thank you for contacting Sunshine Yachting, how may I help you?